OFERTA
DETALICZNA
CZĘŚCI

 

     
 

W dziale czę­ści, ofe­ru­jemy Pań­stwu pełen asor­ty­ment ory­gi­nal­nych czę­ści i akce­so­riów do wszyst­kich typów samo­cho­dów NISSAN: oso­bo­wych, dostaw­czych, tere­no­wych.

 

Ponadto:

  • pełen asor­ty­ment pły­nów takich marek jak: Shell, Castrol, Mobil,
  • pełna oferta opon wszyst­kich wio­dą­cych pro­du­cen­tów świata,
  • pełna oferta akce­so­riów: Car­ry­boy Tha­iland do samo­cho­dów 4x4.

 

Dyspo­nu­jemy dużym, dwu­po­zio­mo­wym maga­zynem (210m2), codzien­nie uzu­peł­nia­nym dosta­wami z maga­zynu NISSAN War­szawa (ok. godz.: 18.00–19.00). Na bie­żąco kon­trolujemy stany maga­zynowe dzięki sta­łemu połą­cze­niu kom­pu­te­ro­wemu z maga­zynem cen­tral­nym w Amster­da­mie. Dyspo­nu­jemy rów­nież infor­ma­cją o sta­nach maga­zy­no­wych innych deale­rów. Pro­wa­dzimy maga­zyn depo­zy­towy, w celu sezo­no­wego prze­cho­wy­wa­nia opon klien­tów.

 

Ofe­ru­jemy:

  • pro­fe­sjo­nalną i kom­pe­tentną obsługę,
  • szybką reali­za­cję zamó­wień na czę­ści nie będą­cych w naszym posia­da­niu,
  • w przy­padku braku towaru w War­sza­wie, eks­pre­sowe zamó­wie­nia towaru z maga­zynu NISSAN EUROPE w Amster­da­mie (w ter­mi­nie do czte­rech dni robo­czych),
  • atrak­cyjne warunki sprze­daży dla odbior­ców hur­to­wych i deta­licz­nych,
  • dla sta­łych odbior­ców bar­dzo atrak­cyjny rabat (uza­leż­niony od wyso­ko­ści obro­tów).

 

SPECJALNIE DLA WAS ZAJMUJEMY SIĘ REALIZACJĄ WSZELKICH ZAMÓWIEŃ NIETYPOWYCH I INDYWIDUALNYCH.

 

 
     
  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Jarosław Musioł   Jarosław Musioł
Kierownik działu

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 925
jmusiol@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Artur Krasuski   Artur Krasuski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 926
sklep036@zaborowski.com.pl
  Andrzej Cwil   Andrzej Cwil
Handlowiec

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 926
sklep@zaborowski.com.pl
         
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet