UWOLNIONA MOC

JUKE NISMO

 

nissanŚWIATŁA LED

nissanPANORAMICZNY OTWIERANY DACH

nissanSAFETY SHIELD

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

 

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN JUKE NISSMO

NISSAN JUKE NISSMO

NISSAN JUKE NISSMO

NISSAN JUKE NISSMO

NISSAN JUKE NISSMO

NISSAN JUKE NISSMO

 

juke nismo   juke nismo   juke nismo   juke nismo
             
Zajrzyj do środka   Odsuń się i podziwiaj    Wyśrubowane osiągi   Doskonała przyczepność
             

W dopra­co­wa­nym wnę­trzu o spor­to­wym cha­rak­te­rze prze­nie­siesz się w cen­trum emo­cji towa­rzy­szą­cych pro­wa­dze­niu samo­chodu. Wsiądź do Nis­sana Juke NISMO RS i prze­ko­naj się, jak wyjąt­kowe i wygodne jest jego spor­towe wnę­trze inspi­ro­wane samo­cho­dami raj­do­wymi. To este­tyka połą­czona z naj­wyż­szą funk­cjo­nal­no­ścią. Spor­towe fotele przed­nie Recaro, tapi­cerka NISMO Alcan­tara, skó­rzana kie­row­nica i czer­wone licz­niki NISMO to tylko nie­które z cha­rak­te­ry­stycz­nych roz­wią­zań zasto­so­wa­nych we wnę­trzu. Dzięki nim na każ­dej dro­dze będziesz czuć się jak praw­dziwy mistrz kie­row­nicy.

 

Osiągi kryją się nie tylko pod maską. Inży­nie­ro­wie Nis­sana doło­żyli wszel­kich sta­rań, aby odzwier­cie­dlić wyjąt­kowe osiągi Juke NISMO RS zarówno w efek­tow­nym wzor­nic­twie, jak i aero­dy­na­micz­nej, spor­to­wej syl­wetce. Pro­fi­lo­wane panele boczne, przedni spoj­ler i zapora powietrzna o ulep­szo­nym kształ­cie zapew­niają mak­sy­malne zmniej­sze­nie oporu powie­trza. A jeśli dodamy do tego nie­zwy­kle efek­towne przed­nie reflek­tory, czer­wone ele­menty wykoń­cze­nia i kolo­ry­stykę wnę­trza cha­rak­te­ry­styczną dla modeli NISMO, otrzy­mu­jemy samo­chód, który naprawdę robi wra­że­nie.

 

Impo­nu­jąca kon­struk­cja Nis­sana Juke NISMO RS zapew­nia naj­wyż­szą moc i nie­zrów­naną kon­trolę.  Juke NISMO RS to moc zapew­niająca prze­wagę i poziom kon­troli gwa­ran­tu­jący naj­lep­sze wra­że­nia z jazdy. Ten samo­chód zaspo­koi wyma­ga­nia naj­bar­dziej wybred­nych znaw­ców moto­ry­za­cji. 1,6-litrowy sil­nik ben­zy­nowy turbo o wtry­sku bez­po­śred­nim (DIG-T) i sze­ścio­bie­gowa manu­alna skrzy­nia lub Xtro­nic CVT o krót­kich prze­ło­że­niach wypo­sa­żona w tryb spor­towy pozwolą Ci mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać impo­nu­jącą moc samo­chodu.

 

Lista nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych zasto­so­wa­nych w kon­struk­cji Nis­sana Juke NISMO RS jest długa. Rów­nie impo­nu­jące jest jego wzor­nic­two. Udo­sko­na­lone zawie­sze­nie, elek­tryczne wspo­ma­ga­nie kie­row­nicy, wzmoc­nione nadwo­zie o więk­szej sztyw­no­ści skręt­nej, ulep­szony sys­tem hamul­cowy i wyko­nane ze sto­pów metali lek­kich alu­felgi 18" x 7" o 10 szpry­chach to gwa­ran­cja efek­tow­nego wyglądu, łatwo­ści pro­wa­dze­nia i nie­spo­ty­ka­nego dotąd poziomu kon­troli. Wiemy, co mówimy, szczy­cąc się tym, że jest to cros­so­ver Nis­sana o naj­wyż­szych osią­gach.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet