PRZYGODA WZYWA

X-TRAIL

 

nissanSYSTEM ALL-MODE 4X4-I

nissanNISSAN CONNECT

nissanSYSTEM KAMER 360°

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN X_TRAIL

NISSAN X_TRAIL

NISSAN X_TRAIL

NISSAN X_TRAIL

NISSAN X_TRAIL

NISSAN X_TRAIL

NISSAN X_TRAIL

 

x-trail   x-trail   x-trail   x-trail
             
Stworzony do przygód   Bądź zawsze na bieżąco   Bezpieczeństwo na poważnie   Bezgraniczna wszechstronność
             

Łącząć odważną, eks­ku­zywną oraz aero­dy­na­miczną sty­li­stykę cros­so­verów z siłą SUV`ów Nis­san stwo­rzył model X-TRAIL – zarówno dyna­miczny, jak i sty­lowy. Wyrzeź­bione linie, ele­ganc­kie opły­wowe kształty, a do tego szklany dach spra­wią, że będziesz podró­żo­wał w wiel­kim stylu, a pasa­że­rów nie ominą żadne piękne widoki. Świa­tła tylne typu „bume­rang”, reflek­tory przed­nie typu LED, jak rów­nież 19" felgi ze sto­pów metali lek­kich nadają nowemu Nis­sanowi X-TRAIL jego cha­rak­te­ry­styczny wygląd.

 

Dzięki apli­ka­cjom takim jak Google Search, Trip Advi­sor, Face­book, Tune in oraz Twit­ter będziesz mógł poru­szać się po każ­dym mie­ście niczym jego miesz­ka­niec, być na cza­sie z naj­now­szymi wia­do­mo­ściami oraz pozo­stać w kon­tak­cie z przy­ja­ciółmi. System ten zawiera rów­nież funk­cje audio i sys­tem gło­śno­mó­wiący Blu­eto­oth®, mapę opartą na kar­cie SD, inte­gra­cję licz­ni­ków, jak rów­nież gniazda Aux-in oraz USB.

 

Wygodne narzę­dzia bez­pie­czeń­stwa, takie jak infor­ma­cje o zakrę­tach, bez­piecz­nej pręd­ko­ści, natę­że­niu ruchu ulicz­nego oraz ostrze­że­nia przed zje­cha­niem z pasa jezdni spra­wiają, że kie­ro­wa­nie jest zupeł­nie pozba­wione jest zmar­twień. Trak­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo jesz­cze poważ­niej, dzięki tech­no­lo­gii NISSAN Safety Shield, nowy NISSAN X-TRAIL pomaga Ci uni­kać koli­zji czo­ło­wych, nie­bez­pie­czeństw zwią­za­nych z mar­twym punk­tem, zjaz­dem z pasa ruchu i nie tylko.

 

Wszech­stron­ność nowego Nis­sana X-TRAIL nie zna gra­nic. Czy są to 2 dodat­kowe sie­dze­nia dla pasa­że­rów z tyłu, czy też wszech­stronne prze­działy jak oddzielne strefy do prze­cho­wy­wa­nia zarówno mokrego, jak i suchego ładunku, zawsze masz miej­sce na przy­godę. Sie­dze­nia ze wspar­ciem krę­go­słupa zain­spi­ro­wane, gwa­ran­tują kom­fort nawet na wybo­istych dro­gach. Dodat­kowo, zwięk­szona prze­strzeń na nogi ozna­cza, że X-TRAIL jest zarówno prze­stronny, jak i kom­for­towy.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet