NOWY NISSAN
X-TRAIL

PRZYGODA WZYWA

od 105 900,- PLN

   

 

     
 

Czy to cros­so­ver? Czy to SUV? Nie, to nowy Nis­san X-TRAIL. Łącząć odważną, eks­ku­zywną oraz aero­dy­na­miczną sty­li­stykę cros­so­verów z siłą SUV`ów Nis­san stwo­rzył model X-TRAIL – zarówno dyna­miczny, jak i sty­lowy. Wyrzeź­bione linie, ele­ganc­kie opły­wowe kształty, a do tego szklany dach spra­wią, że będziesz podró­żo­wał w wiel­kim stylu, a pasa­że­rów nie ominą żadne piękne widoki. Świa­tła tylne typu „bume­rang”, reflek­tory przed­nie typu LED, jak rów­nież 19" felgi ze sto­pów metali lek­kich nadają nowemu Nis­sanowi X-TRAIL jego cha­rak­te­ry­styczny wygląd.

 
     
  x-trail  
     
 

Bądź w kon­tak­cie ze świa­tem! Nowy sys­tem NISSANCon­nect ofe­ruje zna­ko­mitą kom­bi­na­cję funk­cji audio, nawi­ga­cji oraz sys­temu gło­śno­mó­wią­cego. A dzięki anty­od­bla­sko­wemu 7-calo­wemu ekra­nowi doty­ko­wemu, jest on nie­sa­mo­wi­cie łatwy w uży­ciu.

 

Dzięki apli­ka­cjom takim jak Google Search, Trip Advi­sor, Face­book, Tune in oraz Twit­ter będziesz mógł poru­szać się po każ­dym mie­ście niczym jego miesz­ka­niec, być na cza­sie z naj­now­szymi wia­do­mo­ściami oraz pozo­stać w kon­tak­cie z przy­ja­ciółmi. System ten zawiera rów­nież funk­cje audio i sys­tem gło­śno­mó­wiący Blu­eto­oth®, mapę opartą na kar­cie SD, inte­gra­cję licz­ni­ków, jak rów­nież gniazda Aux-in oraz USB.

 

Dodat­kowo, z sze­ro­kim zakre­sem usług Google Points of Inte­re­st©, ostrze­że­niami o kor­kach oraz moż­li­wo­ścią bie­żą­cego wyty­cza­nia objaz­dów, infor­ma­cjami o par­kin­gach, sta­cjach paliw i pogo­dzie, nowy X-Trail posiada narzę­dzia pozwa­la­jące cie­szyć się nawet z naj­dłuż­szej przy­gody.

 
     
  x-trail   x-trail   x-trail  
     
 

Wygodne narzę­dzia bez­pie­czeń­stwa, takie jak infor­ma­cje o zakrę­tach, bez­piecz­nej pręd­ko­ści, natę­że­niu ruchu ulicz­nego oraz ostrze­że­nia przed zje­cha­niem z pasa jezdni spra­wiają, że kie­ro­wa­nie jest zupeł­nie pozba­wione jest zmar­twień.

 

Trak­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo jesz­cze poważ­niej, dzięki tech­no­lo­gii NISSAN Safety Shield, nowy NISSAN X-TRAIL pomaga Ci uni­kać koli­zji czo­ło­wych, nie­bez­pie­czeństw zwią­za­nych z mar­twym punk­tem, zjaz­dem z pasa ruchu i nie tylko.

 

Z 5-calo­wym ekra­nem TFT przed Tobą, zaawan­so­wany wyświe­tlacz Drive-Assist roz­po­znaje znaki dro­gowe, podaje szcze­góły doty­czące kon­troli podwo­zia oraz funk­cji Safety Shield, moni­to­ruje on także ciśnie­nie kół, dostęp do bez­po­śred­niej nawi­ga­cji, połą­czeń przy­cho­dzą­cych oraz o wiele wię­cej. Przy­goda jesz­cze ni­gdy nie była tak bli­sko.

 

Nowy sys­tem ALL MODE 4x4-i zapew­nia ide­alną przy­czep­ność w każ­dych warun­kach. Zmniej­sza on pod­ste­row­ność, a wraz ze wzmoc­nio­nym zawie­sze­niem daje Ci pełną kon­trolę.

 

A więc nie pozwól, aby par­ko­wa­nie oraz rusza­nie na wznie­sie­niu pokrzy­żo­wały Twoje plany. Z Inte­li­gent­nym asy­sten­tem par­ko­wa­nia, Twój nowy Nis­san X-TRAIL bez­piecz­nie i pew­nie popro­wa­dzi Cię w miej­sce par­kin­gowe. Dodat­kowo zmie­rzy on dla Cie­bie miej­sca do par­ko­wa­nia, byś mógł wygod­nie wysiąść i wsiąść do samo­chodu. System wspo­ma­ga­nia rusza­nia pod górę sprawi rów­nież, że Twoje podróże będą bez­piecz­niejsze, byś mógł sku­pić się na przy­go­dzie.

 

Wszech­stron­ność nowego Nis­sana X-TRAIL nie zna gra­nic. Czy są to 2 dodat­kowe sie­dze­nia dla pasa­że­rów z tyłu, czy też wszech­stronne prze­działy jak oddzielne strefy do prze­cho­wy­wa­nia zarówno mokrego, jak i suchego ładunku, zawsze masz miej­sce na przy­godę.

 

Sie­dze­nia ze wspar­ciem krę­go­słupa zain­spi­ro­wane sta­nem nie­waż­ko­ści, gwa­ran­tują kom­fort nawet na wybo­istych dro­gach. Dodat­kowo, zwięk­szona prze­strzeń na nogi ozna­cza, że X-TRAIL jest zarówno prze­stronny, jak i kom­fortowy.

 

Tylne drzwi otwie­ra­jące się nie­malże pod kątem 80 stopni zna­cząco uła­twiają wsia­da­nie i wysia­da­nie na tylne sie­dze­nia.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet