EMOCJE GWARANTOWANE

JUKE

 

nissanŚWIATŁA LED

nissanPANORAMICZNY OTWIERANY DACH

nissanSAFETY SHIELD

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN JUKE

NISSAN JUKE

NISSAN JUKE

NISSAN JUKE

NISSAN JUKE

 

juke   juke   juke   juke
             
Dynamiczne linie nadwozia   Rozświetl swoją drogę   Optymalna moc silnika   Ochrona i spokój ducha
             

Niech nic Cię nie spo­wal­nia. Dzięki podwyż­szo­nym para­me­trom tech­nicz­nym i śmia­łej syl­wetce cros­so­vera, nowy Nis­san JUKE cha­rak­te­ry­zuje się więk­szym prze­świ­tem, wysoką linią nadwo­zia oraz głę­bo­kimi łukami nad­koli. Mocno zaokrą­glona przed­nia szyba oraz ukryte uchwyty tyl­nych drzwi pod­kre­ślają inte­gral­ność kon­struk­cji, która zapew­nia wysoką aero­dy­na­mikę auta. Zach­wy­caj oto­cze­nie solidną, silną syl­wetką swo­jego samo­chodu i zrób wra­że­nie, wybie­ra­jąc jeden z nowych żywych kolo­rów (Sło­neczny żółty lub Atra­men­towy gra­nat).

 

Cóż lepiej zapewni Ci opty­malne oświe­tle­nie na dro­dze, niż kom­bi­na­cja lamp kse­no­no­wych i lamp LED? Atrak­cyj­nie wyglą­da­jące lampy LED zostały zain­sta­lo­wane w nowych opra­wach gór­nych z przodu i z tyłu, w celu zapew­nie­nia lep­szej widocz­no­ści w ciągu dnia. Nato­miast w reflek­to­rach zasto­so­wa­li­śmy tech­no­lo­gię kse­no­nową dla naj­wyż­szej wydaj­no­ści i natych­mia­sto­wego uzy­ska­nia odpo­wied­niej inten­syw­no­ści oświe­tle­nia. Nowy Nis­san JUKE cha­rak­te­ry­zuje się futu­ry­styczną sty­li­styką cros­so­vera oraz zasto­so­wa­niem inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, które jed­no­cze­śnie popra­wiają widocz­ność i same wpa­dają w oko.

 

Do wyboru: ben­zy­nowy sil­nik 1,6 o mocy 94 KM, ben­zy­nowy sil­nik 1,6 z prze­kład­nią Xtro­nic o mocy 117KM lub 1,5dCi o mocy 110 KM lub nowy sil­nik DIG-T o mocy 115 KM i 190 Nm momentu obro­to­wego. Możesz także wybrać dyna­miczny sil­nik DIG-T o mocy 190KM lub nawet jed­nostkę o mocy 218 KM w modelu JUKE NISMO RS. Tech­no­lo­gia Stop/Start jest już stan­dar­dem w wer­sjach z ręczną skrzy­nią bie­gów w sil­nikach 1,5dCi, DIG-T 115 oraz DIG-T 190. Nasze nowe sil­niki DIG-T zostały zapro­jek­to­wane przez naj­lep­szych inży­nie­rów, by Twoja jazda była jesz­cze przy­jem­niej­sza i bar­dziej oszczędna.

 

Tech­no­lo­gia Safety Shield popra­wia widocz­ność i umoż­li­wia wcze­śniej­szą reak­cję na prze­szkody znaj­du­jące się wokół pojazdu. Dzięki takim funk­cjom, jak ostrze­że­nie o nie­za­mie­rzo­nej zmia­nie pasa ruchu, ostrze­że­nie o poje­ździe w mar­twym polu oraz ostrze­że­nie o poru­sza­jący się obiek­tach miga­jąca lampka i sygnał dźwię­kowy poin­for­mują Cię o poten­cjal­nych prze­szko­dach na dro­dze. Samo­chód, któ­rego nie widać? Zwie­rzę prze­cho­dzące przez drogę? Dzięki udo­sko­na­le­niom w nowym Nis­sa­nie JUKE, tech­no­lo­gia naprawdę czuwa nad Twoim bez­pie­czeń­stwem.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet