NOWY

NISSAN JUKE

EMOCJE GWARANTOWANE

od 54 800,- PLN

   

 

     
 

Niech nic Cię nie spo­wal­nia. Dzięki podwyż­szo­nym para­me­trom tech­nicz­nym i śmia­łej syl­wetce cros­so­vera, nowy Nis­san JUKE cha­rak­te­ry­zuje się więk­szym prze­świ­tem, wysoką linią nadwo­zia oraz głę­bo­kimi łukami nad­koli. Mocno zaokrą­glona przed­nia szyba oraz ukryte uchwyty tyl­nych drzwi pod­kre­ślają inte­gral­ność kon­struk­cji, która zapew­nia wysoką aero­dy­na­mikę auta. Zach­wy­caj oto­cze­nie solidną, silną syl­wetką swo­jego samo­chodu i zrób wra­że­nie, wybie­ra­jąc jeden z nowych żywych kolo­rów (Sło­neczny żółty lub Atra­men­towy gra­nat).

 
     
  juke  
     
 

Aby jesz­cze bar­dziej pod­kre­ślić ory­gi­nal­ność Two­jego nowego Nis­sana JUKE, podra­so­wa­li­śmy nieco nie­które ele­menty: przy­go­tuj się na nowy wygląd osłony chłod­nicy oraz nowe zde­rzaki z przodu i z tyłu. Umie­ści­li­śmy rów­nież kie­run­kow­skazy w luster­kach bocz­nych oraz dorzu­ci­li­śmy nowiut­kie felgi ze sto­pów metali lek­kich w roz­mia­rze 18" dla dodat­ko­wego efektu.

 
     
  juke   juke   juke  
     
 

Otwie­rany szklany dach i więk­sza prze­strzeń bagaż­nika Nowy Nis­san Juke prze­kra­cza gra­nice kon­wen­cji. Dzięki dużemu, otwar­temu szkla­nemu dachowi wnę­trze zalane jest świa­tłem i prze­peł­nione świe­żym powie­trzem, kreu­jąc prze­strzenne oto­cze­nie w cza­sie jazdy. A ponie­waż wol­nego miej­sca ni­gdy za wiele, powięk­szy­li­śmy pojem­ność bagaż­nika o całe 40% (354L).

 

Cóż lepiej zapewni Ci opty­malne oświe­tle­nie na dro­dze, niż kom­bi­na­cja lamp kse­no­no­wych i lamp LED? Atrak­cyj­nie wyglą­da­jące lampy LED zostały zain­sta­lo­wane w nowych opra­wach gór­nych z przodu i z tyłu, w celu zapew­nie­nia lep­szej widocz­no­ści w ciągu dnia. Nato­miast w reflek­to­rach zasto­so­wa­li­śmy tech­no­lo­gię kse­no­nową dla naj­wyż­szej wydaj­no­ści i natych­mia­sto­wego uzy­ska­nia odpo­wied­niej inten­syw­no­ści oświe­tle­nia. Nowy Nis­san JUKE cha­rak­te­ry­zuje się futu­ry­styczną sty­li­styką cros­so­vera oraz zasto­so­wa­niem inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, które jed­no­cze­śnie popra­wiają widocz­ność i same wpa­dają w oko.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet