NIESAMOWITE WRAŻENIA Z JAZDY

QASHQAI

 

nissanDOSKONAŁY MIEJSKI CROSSOVER

nissanPEŁEN ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

nissanTCHNIE MOC W KAŻDEGO, KTO GO PROWADZI

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

Nowy Nissan Qashqai

Nowy Nissan Qashqai

Nowy Nissan Qashqai

Nowy Nissan Qashqai

Nowy Nissan Qashqai

Nowy Nissan Qashqai

 

qashqai   qashqai   qashqai   qashqai
             
Stworzony by się wyróżniać   Zaawansowane technologie   Wysokie osiągi   Safety shield
             

Nowy Nis­san QASHQAI nie tylko wygląda musku­lar­nie, a zara­zem ele­gancko. On po pro­stu taki jest. Połą­cze­nie samo­chodu tere­no­wego z tra­dy­cyj­nym hatch­bac­kiem dało bez­kom­pro­mi­sowy efekt. Miej­skie świa­tła nie tylko odbi­jają się w jego ele­ganc­kim, aero­dy­na­micz­nym nadwo­ziu, one je oświe­tlają. Bogac­two funk­cji, kom­pak­towe wymiary na zewnątrz oraz wysoka pozy­cja za kie­row­nicą zwięk­szą Twoją pew­ność sie­bie pod­czas jazdy po mie­ście. Jest odważny. I dyna­miczny. Oto nowy Nis­san QASHQAI.

 

System Nis­sanConnect wypo­sa­żony jest w bogatą gamę funk­cji, które są nie­zwy­kle łatwe w użyt­ko­wa­niu za sprawą ekranu doty­ko­wego z powłoką anty­re­flek­syjną o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści i prze­kąt­nej 7". Łączy on w sobie funk­cje sys­temu audio, nawi­ga­cji i komu­ni­ka­cji oraz naj­no­wo­cze­śniej­sze opcje łącz­no­ści i moż­li­wość współ­pracy ze smart­fo­nami. Twój nowy Nis­san QASHQAI szybko sta­nie się inte­gralną czę­ścią Two­jego życia, podob­nie jak smart­fon, tablet i kom­pu­ter.

 

Nowy Nis­san QASHQAI radzi sobie na dro­dze jak żaden inny samo­chód. Udało nam się połą­czyć wyso­kie osiągi i wydaj­ność, dzięki czemu możesz cie­szyć się zna­ko­mitą oszczęd­no­ścią paliwa i niż­szym pozio­mem emi­sji CO2 – jest to moż­liwe za sprawą lep­szej aero­dy­na­miki, zmniej­sze­nia masy i zasto­so­wa­nia inno­wa­cyj­nego sys­temu Stop/Start. Dzięki sys­te­mowi kon­troli ruchów nadwo­zia i nowej prze­kładni XTRONIC pojazd jest łatwiej­szy do kon­tro­lo­wa­nia i szyb­ciej odpo­wiada na pole­ce­nia kie­rowcy.

 

Uzbro­jony w pakiet naj­now­szych tech­no­lo­gii zwięk­sza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo, z sys­temem zapo­bie­ga­nia zde­rze­niom czo­ło­wym czu­jesz się, jak­byś miał do dys­po­zy­cji dodat­kową parę oczu. Gdy zaj­dzie ryzyko zde­rze­nia czo­ło­wego sys­tem wyemi­tuje ostrze­że­nie dźwię­kowe i wizu­alne. Jeśli kie­rowca nie zare­aguje, samo­chód auto­ma­tycz­nie uru­chomi hamo­wa­nie awa­ryjne. Do tego jeśli z boku pojazdu, w mar­twym polu lusterka, znaj­duje się pojazd, w lusterku bocz­nym pojawi się dys­kretny sygnał świetlny. 

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet