NISSAN
QASHQAI

NIESAMOWITE WRAŻENIA

od 73 000,- PLN

   

 

     
 

Łącząc wysoką pozy­cję za kie­row­nicą z wymia­rami i zwrot­no­ścią kom­pak­to­wego hatch­backa, nowy Nis­san Qashqai posiada naj­lep­sze cechy obu typów pojaz­dów. Teraz jazda i zdo­by­wa­nie miej­skich zaka­mar­ków są tak łatwe, jak podzi­wia­nie wido­ków zza szyby.

 

Patrząc na odważne kształty nadwo­zia nowego Nis­sana Qashqai od razu wiesz, że wewnątrz czai się praw­dziwa moc. Pro­wo­ku­jąco musku­larne linie pod­kre­ślają dyna­mikę nadwo­zia, nada­jąc mu mocny i odważny cha­rak­ter – z nim będziesz dosłow­nie ponad tłu­mem, mając dosko­nały widok wszyst­kich ulic, które zapra­gniesz poko­nać.

 

Nowy Nis­san Qashqai błysz­czy na uli­cach za sprawą nowo­cze­snych reflek­to­rów ledo­wych, które pod­kre­ślają ele­gancki styl tego cros­so­vera. Kolor zbli­żony do natu­ral­nego świa­tła sło­necz­nego zapew­nia lep­szą widocz­ność, a także zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo i kom­fort jazdy.

 
     
  qashqai  
     
 

Odważny, musku­larny i potężny – sty­lowy wygląd nadwo­zia nowego Nis­sana Qashqai zdra­dza, czego można spo­dzie­wać się wewnątrz pojazdu: intu­icyj­nej tech­no­lo­gii zapew­niającej kie­rowcy cał­ko­witą kon­trolę, peł­nej łącz­no­ści i kom­fortu na naj­wyż­szym pozio­mie – w sam raz dla wyma­ga­ją­cych kie­row­ców.

 

Genialne aktywne sys­temy zawie­sze­nia i prze­nie­sie­nia napędu w nowym Nis­sa­nie Qashqai zapew­niają płynną jazdę, dając kie­rowcy pew­ność i poczu­cie więk­szej kon­troli. Teraz możesz z łatwo­ścią poko­ny­wać zakręty i nie­rów­no­ści, nie­za­leż­nie od celu podróży.

 
     
  qashqai   qashqai   qashqai  
     
 

Tech­no­lo­gia Safety Shield zasto­so­wana w nowym Nis­sa­nie Qashqai pozwoli Ci zacho­wać kon­trolę nad pojaz­dem w każ­dej sytu­acji. Róż­no­rodne sys­temy bez­pie­czeń­stwa współ­pra­cują ze sobą, poma­ga­jąc unik­nąć zde­rze­nia czo­ło­wego, ostrze­ga­jąc o zagro­że­niach znaj­du­ją­cych się w mar­twym polu luste­rek, zapo­bie­ga­jąc nie­za­mie­rzo­nemu zjeż­dża­niu z pasa ruchu i nie tylko.

 

Nowy Nis­san Qashqai jest nie tylko nie­zwy­kle kom­for­towy, ale rów­nież wyjąt­kowo intu­icyjny w obsłu­dze. Zaawan­so­wane tech­no­lo­gie uła­twiają jazdę, oszczę­dza­jąc kie­rowcy wysiłku – teraz możesz łatwo prze­mie­rzać miej­skie ulice i cie­szyć się jazdą bez żad­nych zmar­twień.

 

To, że podró­żu­jesz samo­cho­dem nie musi ozna­czać, że nie masz kon­taktu ze świa­tem. Naj­now­sza wer­sja sys­temu Nis­sanConnect obsłu­guje punkty POI Google oraz usługę Send-to-Car. Ponadto sys­tem zapew­nia dostęp do inter­ne­to­wych sta­cji radio­wych, apli­ka­cji z moż­li­wo­ścią aktu­ali­za­cji oraz infor­ma­cji na temat cen paliw, lotów, pogody i wia­do­mo­ści. Infor­ma­cje z sys­temu Nis­san Safety Shield rów­nież wyświe­tlane są na osza­ła­mia­ją­cym ekra­nie o prze­kąt­nej 7”.

 

W mia­stach zwy­kle jest tłoczno. Nowy Nis­san Qashqai stale infor­muje Cię o tym, co lub kto poru­sza się wokół Two­jego pojazdu i wska­zuje, czego uni­kać za pomocą sys­temu kamer 360° i czuj­nika ruchu. Z kolei inte­li­gentne wspo­ma­ga­nie par­ko­wa­nia spra­wia, że Twój samo­chód par­kuje samo­dziel­nie, a Ty możesz zapo­mnieć o stre­sie.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet