NISSAN LEAF

NOWE OBLICZE
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

od 126 080,- PLN

   

 

     
 

W ostat­nich latach odno­to­wano olbrzymi postęp w dzie­dzi­nie samo­cho­dów z napę­dem elek­trycz­nym – stały się one przy­jem­niej­sze, bar­dziej prak­tyczne i tań­sze. Samo­chody elek­tryczne, takie jak Nis­san LEAF, napę­dzane są aku­mu­la­to­rami litowo-jono­wymi, takimi samymi, jak te, które zasi­lają tele­fony komór­kowe i kom­pu­tery.

Nowo­cze­sne samo­chody elek­tryczne nie mają już nic wspól­nego z oso­bli­wymi for­mami nadwozi swo­ich poprzed­ni­ków, a do tego są prak­tyczne i prze­stronne. Brak hałasu i drgań oraz zna­cząco niż­sze koszty eks­plo­ata­cji spra­wiają, że posia­da­nie i eks­plo­ata­cja samo­cho­dów elek­trycznych są korzyst­niej­sze w porów­na­niu z samo­cho­dami wypo­sa­żo­nymi w sil­nik spa­li­nowy.

 

 
     
  leaf  
     
 

Nis­sany LEAF ofe­rują dyna­miczne przy­spie­sze­nie, lep­szy moment obro­towy i pręd­ko­ści jazdy dorów­nu­jące tra­dy­cyj­nym samo­cho­dom spa­li­nowym… mają także kilka dodat­ko­wych atu­tów: samo­chody elek­tryczne są cich­sze, tań­sze i NIE szko­dzą śro­do­wi­sku.

Lżej­sze bla­chy karo­se­rii i ulep­szone wła­ści­wo­ści aero­dy­na­miczne prze­kła­dają się na wywa­żoną, przy­jemną jazdę, którą uła­twiają udo­god­nie­nia, do jakich jeste­śmy przy­zwy­cza­jeni, takie jak wspo­ma­ga­nie układu kie­row­ni­czego i kli­ma­ty­za­cja. W dodatku samo­chody elek­tryczne będą dostępne w róż­nych kla­sach wiel­ko­ści, w tym nawet jako elek­tryczne vany, jak Nis­san e-NV200!

 
     
  leaf   leaf   leaf  
     
 

Mając samo­chód elek­tryczny, budzisz się ze świa­do­mo­ścią, że Twój aku­mu­la­tor litowo-jonowy jest cał­ko­wi­cie nała­do­wany (bo łado­wał się przez całą noc, kiedy ener­gia jest tań­sza).

Nie musisz pil­nie szu­kać sta­cji ben­zy­no­wej i pła­cić za coraz droż­sze paliwo, a w trak­cie rusza­nia nie zatru­wasz sobie garażu spa­li­nami.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet