NOWY
NISSAN MICRA

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!

od 34 490,- PLN

   

 

     
 

Instynk­tow­nie zwinny, Nis­san MICRA prze­myka wto­piony w pej­zaż mia­sta. Lżej­szy i pełen werwy, z bar­dziej intu­icyjną i dostar­cza­jącą wię­cej infor­ma­cji nawi­ga­cją, o kom­pak­to­wym wyglą­dzie, bez uszczerbku dla kom­fortu i prze­stron­no­ści wnę­trza – każdy szcze­gół nowego wyglądu ma na celu podnie­sie­nie wygody użyt­ko­wa­nia. Dzięki sys­te­mowi wspo­ma­ga­nia par­ko­wa­nia (Par­king Slot Measu­re­ment) uła­twia­ją­cemu zapar­ko­wa­nie pojazdu i bar­dzo małemu pro­mie­niowi skrętu. 

 
     
  micra  
     
 

Mniej szko­dliwe dla śro­do­wi­ska i bar­dziej przy­ja­zne dla kie­szeni użyt­kow­nika, zamon­to­wane w Nis­sa­nie MICRA kom­pak­towe sil­niki z serii Pure Drive o pojem­no­ści 1,2 litra 80 KM i manu­alną skrzy­nią bie­gów zuży­wają 5 litrów paliwa na 100 km. Naj­now­szy sys­tem sta­bi­li­za­cji toru jazdy (ESP) zawie­ra­jący ABS i inne roz­wią­za­nia pozwa­la­jące na kon­trolę hamo­wa­nia dostępny jest w stan­dar­dzie we wszyst­kich mode­lach. 

 
     
  micra   micra   micra  
     
 

Sześć podu­szek powietrz­nych, pięć zagłów­ków i tem­po­ma­t/o­gra­nicz­nik pręd­ko­ści (dostępne w wer­sjach Acenta i Tekna). Nis­san MICRA to samo­chód wprost stwo­rzony do jazdy w mie­ście.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet