NOWOCZESNY STYL, O JAKIM MARZYŁEŚ

NISSAN NOTE

 

nissanSAFETY SHIELD

nissanNISSANCONNECT

nissanSYSTEM KAMER 360°

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

Nissan NOTE

Nissan NOTE

Nissan NOTE

Nissan NOTE

Nissan NOTE

 

note   note   note   note
             
Technologia, która uzależnia   Przestrzeń na relaks   Najwyższa wydajność   Podkreśl swój styl
             

Zasto­so­wana w Nissa­nie Note tech­no­lo­gia pomaga w pro­wa­dze­niu auta i zapew­nia naj­wyż­szą płyn­ność jazdy. Moni­tor pano­ra­miczny uła­twia manew­ro­wa­nie, a funk­cja ostrze­ga­nia o poje­ździe w mar­twym punk­cie zapew­nia bez­pie­czeń­stwo, ostrze­ga­jąc o tym, co dzieje się na dro­dze wokół Two­jego samo­chodu. Nissana Note wypo­sa­żono w sys­tem infor­ma­cyjny – na wbu­do­wa­nym ekra­nie doty­ko­wym spraw­dzisz natę­że­nie ruchu, znaj­dziesz naj­bliż­szą sta­cję ben­zy­nową i zapla­nu­jesz jak naj­szyb­ciej doje­chać do celu.

 

Prze­su­wane i skła­dane tylne fotele oraz sys­tem zarzą­dza­nia prze­strze­nią baga­żową Kara­kuri umoż­li­wiają dosto­so­wa­nie samo­chodu do nie­mal każ­dego bagażu. Otwie­rane pod kątem 90° drzwi uła­twiają z kolei dostęp do wnę­trza auta, co przy­daje się w wielu codzien­nych czyn­no­ściach, np. pod­czas mon­to­wa­nia fote­lika dla dzieci. Nissan Note zachwyca też sty­li­styką. Nowo­cze­sne wykoń­cze­nie i ele­gancka tablica roz­dziel­cza spra­wiają, że pro­wa­dze­nie tego modelu to praw­dziwa przy­jem­ność.

 

Wyso­kie koszty jazdy po mie­ście i mała dyna­mika? Już nie! Nowy, sil­nik Nis­sana Note, DIG-S 1,2 l, ma moc do 98 koni mecha­nicz­nych, a sil­nik dCi o pojem­no­ści 1,5 litra ogra­ni­cza emi­sję CO₂ do 90 g/km przy spa­la­niu 3,5 l/100 km. Wydaj­ność samo­chodu dodat­kowo podnosi sys­tem Eco Drive i tech­no­lo­gia Stop-start, która auto­ma­tycz­nie wyłą­cza sil­nik, kiedy samo­chód pozo­staje w bez­ru­chu. Dzięki temu Nis­san Note jest przy­ja­zny nie tylko dla śro­do­wi­ska, ale rów­nież dla Two­jego port­fela.

 

Pokaż swój wyjąt­kowy styl i zabły­śnij na dro­dze­. Wy­ko­rzy­staj fascy­nu­jące opcje per­so­na­li­za­cji Nis­sana Note i prze­kształć ten mały samo­chód w wizy­tówkę Two­jego stylu. Zapro­jek­tuj swój samo­chód w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach – dokład­nie tak, jak lubisz. Niech Nis­san Note sta­nie się ide­al­nym dodat­kiem na każde wyj­ście.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet