NISSAN NOTE

NOWOCZESNY STYL,
O JAKIM MARZYŁEŚ

od 39 900,- PLN

   

 

     
 

Nis­san NOTE, dzięki tej odważ­nej, świe­żej i indy­wi­du­al­nej sty­li­za­cji, gwa­ran­tuje, że będziesz się wyróż­niać z tłumu. Teraz możesz kształ­to­wać jego cha­rak­ter według swo­jego korzy­sta­jąc z atrak­cyj­nych i wyróż­nia­ją­cych się akcen­tów sty­li­zu­ją­cych wybie­ra­jąc je spo­śród prze­zna­czo­nej spe­cjal­nie dla NOTE serii ory­gi­nal­nych akce­so­riów Nis­sana. Koła mają bar­dzo duże zna­cze­nie dla wyglądu samo­chodu, a dzięki gamie felg alu­mi­nio­wych prze­zna­czo­nych dla NOTE możesz zro­bić mocne i pozy­tywne wra­że­nie.

 
     
  note  
     
 

Listwy ozdobne nad­koli uzu­peł­niają dyna­miczną syl­wetkę NOTE i tak, jak w przy­padku ele­men­tów ochron­nych kla­mek drzwi, pomogą Ci w zacho­wa­niu jego nie­ska­zi­tel­nego wyglądu. Tylny, skrzy­dłowy spo­iler sta­nowi kon­ty­nu­ację sze­ro­kiego pro­filu dachu i może być poma­lo­wany w dowol­nym kolo­rze, dostęp­nym dla NOTE. To drobne, prze­my­ślane szcze­góły, które ofe­ruje NOTE spra­wiają, że jest przy­ja­zny dla użyt­kow­nika we wszyst­kich aspek­tach Two­jego życia.

 
     
  note   note   note  
     
 

Fle­xi­bo­ard zapew­nia Ci wyjąt­kową uni­wer­sal­ność prze­wo­że­nia ładun­ków, a ponie­waż czę­sto będziesz korzy­stać z tej prze­strzeni, warto o nią zadbać za pomocą wykła­dziny prze­strzeni baga­żo­wej i nakładki ochron­nej klapy tyl­nej. Kratka oddzie­la­jąca prze­strzeń baga­żową wraz zesta­wem usta­la­ją­cym utrzy­mują bagaż na jego miej­scu pod­czas, kiedy osłony prze­ciw­sło­neczne poma­gają pasa­że­rom NOTE czuć się przy­jem­nie i kom­for­towo.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet