TWOJE IDEALNE DOPASOWANIE

PULSAR

 

nissanNISSANCONNECT

nissanPARK ASSIST

nissanSAFETY SHIELD

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN 370Z toadster

NISSAN 370Z toadster

NISSAN 370Z toadster

NISSAN 370Z toadster

NISSAN 370Z toadster

 

pulsar   pulsar   pulsar   pulsar
             
Dynamiczna stylistyka nadwozia   Udoskonalone wnętrze   Inteligentne osiągi silnika   Technologie motoryzacyjne
             

Sty­li­styka zupeł­nie nowego Nis­sana Pul­sar ema­nuje ele­gan­cją w każ­dym detalu. Dopeł­nie­niem jego eks­klu­zyw­nej syl­wetki są efek­towne lampy prze­ciw­m­gielne i boczne okna, ujęte w chro­mo­wany kon­tur. Cha­rak­te­ry­styczny tylni spoj­ler, wraz z kratką chłod­nicy w kształ­cie litery V, nadaje mu dra­pieżny, spor­towy wygląd, któ­rego dopeł­nie­niem są wyjąt­kowe lampy i reflek­tory LED. Dodajmy do tego sper­so­na­li­zo­wane, cięte dia­men­tem alu­felgi, a możesz być pewny, że będzie­cie przy­cią­gać spoj­rze­nia.

 

Nowy Nis­san Pul­sar nie tylko cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kową prze­stron­no­ścią, lecz wypo­sa­żony został także w sze­reg dodat­ków, dzięki któ­rym będziesz podró­żo­wać w jesz­cze wyż­szym kom­for­cie. Usiądź wygod­nie w kom­for­to­wych fote­lach z sze­ro­kimi podło­kiet­ni­kami, jakich nie ma kon­ku­ren­cja, aby oddać się peł­nemu relak­sowi. Upo­rząd­kuj prze­strzeń wokół sie­bie, wyko­rzy­stu­jąc liczne schowki – na pod­ręczne przedmioty, oku­lary i napoje, zarówno z przodu, jak i z tyłu Nis­sana Pul­sar.

 

Zupeł­nie nowy Nis­san Pul­sar gwa­ran­tuje nie­zrów­nane osiągi dzięki sil­nikowi turbo z bez­po­śred­nim wtry­skiem: moc nawet 190 KM w przy­padku sil­nika ben­zy­no­wego 1,6DIG-T umoż­liwi Ci dyna­miczną jazdę, odpo­wied­nie przy­spie­sze­nie i wyjąt­kową szyb­kość reak­cji. Możesz także wybrać sil­nik Die­sla z tur­bo­do­ła­do­wa­niem dla jesz­cze wyż­szego momentu obro­to­wego lub zamie­nić 6-bie­gową ręczną skrzy­nię bie­gów na prze­kład­nię X-Tro­nic w parze z sil­nikiem ben­zy­no­wym 1,2 l.

 

Par­ko­wa­nie jesz­cze ni­gdy nie było tak pro­ste jak w nowym Nis­sa­nie Pul­sar! System Kamer 360 pozwoli Ci zoba­czyć swój samo­chód z góry pod kątem 360°, abyś mógł widzieć dokład­nie, jak go wpro­wa­dzasz na miej­sce par­kin­gowe. Cztery sze­ro­ko­kątne kamery umiesz­czone wokół samo­chodu umoż­li­wią Ci prze­łą­cza­nie widoku z góry na widok z przodu lub z tyłu, co jest szcze­gól­nie przy­datne pod­czas par­ko­wa­nia rów­no­le­głego. Już ni­gdy wię­cej nie zmar­nu­jesz czasu na wyszu­ki­wa­nie odpo­wied­niego miej­sca.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet