NISSAN PULSAR

TWOJE IDEALNE DOPASOWANIE

od 56 900,- PLN

   

 

     
 

Pra­gniesz samo­chodu, któ­rego serce bije ryt­mem Two­jego życia? Oczy­wi­ście! Dzięki swo­jej dyna­micz­nej, przy­cią­ga­ją­cej wzrok sty­li­styce zupeł­nie nowy Nis­san Pul­sar jest dosko­na­łym towa­rzy­szem wypraw. Posą­gowe nadwo­zie i zgrabne linie boczne nadają autu atrak­cyjny i prężny wygląd, który doda i Tobie pew­no­ści na dro­dze.

 

Sty­li­styka zupeł­nie nowego Nis­sana Pul­sar ema­nuje ele­gan­cją w każ­dym detalu. Inte­gral­nym dopeł­nie­niem jego eks­klu­zyw­nej syl­wetki są efek­towne lampy prze­ciw­m­gielne i boczne okna, ujęte w chro­mo­wany kon­tur. Jego cha­rak­te­ry­styczny tylni spoj­ler, wraz z kratką chłod­nicy w kształ­cie litery V, nadaje mu dra­pieżny, spor­towy wygląd, któ­rego dopeł­nie­niem są wyjąt­kowe lampy i reflek­tory LED. Dodajmy do tego sper­so­na­li­zo­wane, cięte dia­men­tem alu­felgi, a możesz być pewny, że będzie­cie przy­cią­gać spoj­rze­nia.

 
     
  pulsar  
     
 

Twój zupeł­nie nowy Nis­san Pul­sar zapro­jek­to­wany został z myślą nie tylko o Tobie, lecz rów­nież o oso­bach, które towa­rzy­szą Ci w podróży! Jego nie­spo­ty­kana w tej kla­sie prze­stron­ność zado­woli nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych pasa­że­rów – samo­chód posiada wyjąt­kowo dużo miej­sca na nogi. Co impo­nu­jące, wygoda pasa­że­rów idzie w parze z prze­stron­no­ścią bagaż­nika. Udało się to osią­gnąć dzięki naj­więk­szemu roz­sta­wowi osi w tej kla­sie samo­cho­dów. Po zło­że­niu jed­nego fotela w samo­cho­dzie można wygod­nie prze­wo­zić dłu­gie przedmioty, zacho­wu­jąc jedno tylne miej­sce dla pasa­żera. Po zło­że­niu całego rzędu tyl­nych foteli otrzy­mu­jemy nato­miast naj­więk­szą pojem­ność bagaż­nika w samo­cho­dach tej klasy – impo­nu­jące 1395 litrów! Sze­roko otwie­rane tylne drzwi uła­twiają dostęp do tyl­nych foteli, co szcze­gól­nie spraw­dza się pod­czas prze­wo­że­nia małych dzieci w umiesz­czo­nych z tyłu fote­li­kach. Prze­stronne, otwarte wnę­trze zapew­nia z kolei fan­ta­styczną widocz­ność we wszyst­kich kie­run­kach. Odetch­nij, roz­pro­stuj kości i zre­lak­suj się – masz na to dosyć miej­sca.

 

Nowy Nis­san Pul­sar nie tylko cha­rak­te­ry­zuje się wyjąt­kową prze­stron­no­ścią, lecz wypo­sa­żony został także w sze­reg dodat­ków, dzięki któ­rym będziesz podró­żo­wać w jesz­cze wyż­szym kom­for­cie. Usiądź wygod­nie w kom­for­to­wych fote­lach z sze­ro­kimi podło­kiet­ni­kami, jakich nie ma kon­ku­ren­cja, aby oddać się peł­nemu relak­sowi. Upo­rząd­kuj prze­strzeń wokół sie­bie, wyko­rzy­stu­jąc liczne schowki – na pod­ręczne przedmioty, oku­lary i napoje, zarówno z przodu, jak i z tyłu Nis­sana Pul­sar. Mięk­kie, lecz wytrzy­małe tka­niny, chro­mo­wane detale – wnę­trze samo­chodu zostało zapro­jek­to­wane przy uży­ciu wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, które nadają mu ele­gancki i nowo­cze­sny wygląd. Bez względu na to, czy sta­wiasz na kom­fort, czy styl, zasłu­gu­jesz na naj­lep­sze roz­wią­za­nia w oby­dwu kate­go­riach.

 
     
  pulsar   pulsar   pulsar  
     
 

Zupeł­nie nowy Nis­san Pul­sar gwa­ran­tuje nie­zrów­nane osiągi dzięki sil­nikowi turbo z bez­po­śred­nim wtry­skiem: moc nawet 190 KM w przy­padku sil­nika ben­zy­no­wego 1,6DIG-T umoż­liwi Ci dyna­miczną jazdę, odpo­wied­nie przy­spie­sze­nie i wyjąt­kową szyb­kość reak­cji. Możesz także wybrać sil­nik Die­sla z tur­bo­do­ła­do­wa­niem dla jesz­cze wyż­szego momentu obro­to­wego lub zamie­nić 6-bie­gową ręczną skrzy­nię bie­gów na prze­kład­nię X-Tro­nic w parze z sil­nikiem ben­zy­no­wym 1,2 l. Bez względu na Twoje pre­fe­ren­cje, gwa­ran­tu­jemy solidne i nie­za­wodne osiągi pod­czas każ­dej jazdy.

 

Sil­nik już ni­gdy wię­cej nie będzie pra­co­wał bez potrzeby! Zupeł­nie nowy Nis­san Pul­sar został wypo­sa­żony w sys­tem Stop-Start, który auto­ma­tycz­nie wyłą­cza i włą­cza spa­la­nie za każ­dym razem, gdy zatrzy­mu­jesz się i ruszasz. Ogra­ni­cze­nie jało­wej pracy sil­nika zapew­nia zna­czące zmniej­sze­nie zarówno emi­sji, jak i zuży­cia paliwa. Dobry dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego, łagodny dla Two­jego port­fela: nie­które inno­wa­cje na prawdę przy­no­szą korzyść każ­demu.

System Nis­sanConnect daje szybki dostęp do wszyst­kich potrzeb­nych danych na intu­icyj­nym ekra­nie doty­ko­wym o prze­kąt­nej 5,8 cala: syn­ch­ro­ni­za­cja apli­ka­cji umoż­liwia nato­miast pozo­sta­wa­nie w kon­tak­cie za pośred­nic­twem por­tali spo­łecz­no­ścio­wych i wia­do­mo­ści oraz kon­tro­lo­wa­nie pro­gnozy pogody dla zmo­to­ry­zo­wa­nych. Bez względu na to, czy masz ochotę posłu­chać ulu­bio­nej muzyki – w radio, poprzez łącze Blu­eto­oth lub USB – czy potrze­bu­jesz wska­zó­wek dojazdu do kolej­nego celu podróży, bądź chcesz skon­tak­to­wać się ze zna­jo­mym, wszystko znaj­duje się w zasięgu ręki.

 

Par­ko­wa­nie jesz­cze ni­gdy nie było tak pro­ste jak w nowym Nis­sanie Pul­sar! System Aro­und View Moni­tor pozwoli Ci zoba­czyć swój samo­chód z góry pod kątem 360 °, abyś mógł widzieć dokład­nie, jak go wpro­wa­dzasz na miej­sce par­kin­gowe. Cztery sze­ro­ko­kątne kamery umiesz­czone wokół samo­chodu umoż­liwią Ci prze­łą­cza­nie widoku z góry na widok z przodu lub z tyłu, co jest szcze­gól­nie przy­datne pod­czas par­ko­wa­nia rów­no­le­głego. Już ni­gdy wię­cej nie zmar­nu­jesz czasu na wyszu­ki­wa­nie odpo­wied­niego miej­sca: teraz wszyst­kie należą do Cie­bie!

 

Cał­ko­wite bez­pie­czeń­stwo na każ­dym zakrę­cieDzięki tech­no­lo­gii SafetyShield Twój zupeł­nie nowy Nis­san Pul­sar pozwoli Ci dostrze­gać i prze­wi­dy­wać prze­szkody czy­ha­jące na dro­dze. Dzięki takim funk­cjom, jak ostrze­że­nie o zej­ściu z linii, ostrze­że­nie o mar­twym punk­cie w lusterku oraz wykry­wa­nie poru­sza­ją­cego się obiektu, miga­jąca lampka i sygnał dźwię­kowy poin­for­mują Cię o poten­cjal­nych prze­szko­dach na dro­dze. Funk­cja wyprze­dza­ją­cego hamo­wa­nia awa­ryj­nego uprze­dzi Twoje wła­sne odru­chy w razie bez­po­śred­niego zagro­że­nia. Zbyt szybko zbli­ża­jący się samo­chód? Lek­ko­myślny prze­cho­dzień? Dzięki zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­giom bez­pie­czeń­stwa od Nis­sana, zacho­wasz spo­kój i pew­ność.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet