YOU+NISSAN

UNIKATOWY

WYJĄTKOWY

TWÓJ

 

     
 

You+Nis­san to miej­sce gdzie Ty, jako wła­ści­ciel Nis­sana, możesz zna­leźć wszystko, co pomoże Ci jesz­cze bar­dziej cie­szyć się swoim samo­cho­dem. Korzy­staj z ofert spe­cjal­nych, uni­ka­to­wych raba­tów i sper­so­na­li­zo­wa­nych, indy­wi­du­al­nych usług. To Twój punkt kon­tak­towy z kon­cer­nem Nis­san. To miej­sce, gdzie możesz z nami poroz­ma­wiać, spo­tkać się z Deale­rem, zamó­wić następną usługę i nie tylko. Bo przede wszyst­kim You+Nis­san jest o Tobie i dla Cie­bie.

Ty i Twój samo­chód jeste­ście dla nas tak samo ważni.
Pod­sta­wowe usługi ofe­ro­wane przez firmę Nis­san oraz stałe korzy­ści pro­gramu lojal­no­ścio­wego Y+N pozwolą zadbać o Cie­bie i Twój samo­chód.

  • Pro­po­nu­jemy Ci wyjąt­kowe oferty zarówno pod­czas kupna nowego samo­chodu, jak i pod­czas ser­wi­so­wa­nia Two­jego obec­nego auta.
  • Otrzy­masz stały rabat na prze­gląd, czę­ści zamienne, akce­so­ria, olej oraz robo­ci­znę. *
  • W godzi­nach pracy odpo­wia­damy na Twój tele­fon w ciągu 2 minut, a na wia­do­mość e-mail w ciągu 1 dnia robo­czego.
  • Udzie­lamy 12-mie­sięcz­nej gwa­ran­cji na wyko­nane naprawy i zamon­to­wane czę­ści zamienne.
  • Nasza usługa pomocy dro­go­wej Nis­san Assi­stance jest dostępna przez 3 lata w przy­padku gwa­ran­cji pro­du­centa lub do 5 lat w przy­padku roz­sze­rzo­nej gwa­ran­cji.

 

* Kupon ser­wi­sowy może być wyko­rzy­stany na ory­gi­nalne czę­ści zamienne, akce­so­ria, oleje oraz robo­ci­znę.

   Zniżki nie łaczą się z pozo­sta­łymi raba­tami.

 
     
 

 

 
     
 

Wysoko cenimy sobie lojal­ność naszych klien­tów: zniżki YOU+NISSAN na prze­glądy są dostępne wyłącz­nie dla wła­ści­cieli samo­cho­dów Nis­san.
Pamię­taj, że aby umoż­li­wić sprze­dawcy iden­ty­fi­ka­cje Two­jego samo­chodu oraz przy­słu­gu­jące Ci rabaty, musisz mieć kartę przy sobie.

 
     
     
     
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet