SERWIS
MECHANICZNY

 

     
 

Zapra­szamy Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nego auto­ry­zo­wa­nego ser­wisu mecha­nicz­nego. Nasze biuro obsługi Klienta spraw­nie i szybko zaj­mie się przy­ję­ciem i wyda­niem samo­chodu, zała­twi rekla­ma­cję oraz pomoże w sytu­acji awa­ryj­nej. Więk­szość napraw jest wyko­ny­wa­nych w ciągu jed­nego dnia (drobne usterki nie­jed­no­krot­nie usu­wane są od ręki), a w razie naprawy wyma­ga­ją­cej dostawy czę­ści nie­osią­gal­nych w kraju Klient otrzy­muje auto zastęp­cze. Jeste­śmy jed­nym z dwóch auto­ry­zo­wa­nych ser­wi­sów GTR w Pol­sce. Dla Klien­tów, któ­rzy zde­cy­dują się ocze­ki­wać na odbiór samo­chodu mamy przy­go­to­wane tygo­dniki (nie tylko moto­ry­za­cyjne), tele­wi­zję sate­li­tarną, bez­prze­wo­dowy inter­net i kom­pu­ter.

 
     
 

Co możemy dla Was zro­bić:

  • naprawy gwa­ran­cyjne samo­cho­dów Nis­san
  • prze­glądy okre­sowe jak i bada­nia tech­niczne
  • wszel­kiego rodzaju naprawy mecha­niczne i elek­tryczne
  • naprawy skrzyń bie­gó­w/sil­ni­ków (od wymian po pełna dia­gnozę i remont sil­nika)
  • dia­gno­stykę zawie­sze­nia i hamul­ców
  • kom­pu­te­rowe spraw­dza­nie geo­me­trii zawie­sze­nia (urzą­dze­niem firmy John BEAN)
  • naprawy ukła­dów napę­do­wych zarówno w samo­cho­dach oso­bo­wych jak i 4X4 (naprawy reduk­to­ró­w/trans­fe­rów, mostów tyl­nych i przed­nich)
  • kom­pu­te­rową dia­gno­styka ukła­dów ste­ru­ją­cych w samo­cho­dach Nis­san przy uży­ciu kom­pu­te­rów dia­gno­stycz­nych Con­sult II, Con­sult III i Con­sult III+
  • spraw­dze­nie stanu tech­nicznego samo­chodu przed zaku­pem
 
     
  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Piotr Świderski   Piotr Świderski
Dyrektor techniczny

Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644-67-69
piotr_swiderski@zaborowski.com.pl
  Adam Samsel   Adam Samsel
Kierownik serwisu

Tel: 22 546 17 28
Fax: 22 644-67-69
Kom. 728-859-173
samsel@zaborowski.com.pl
     

Paweł Magdziarz
Koordynator serwisu

 

Tel: 22 546 17 00 w. 1

Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)

Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

magdziarz@zaborowski.com.pl 
 
                         
     

 

 

   

 

 

  Maciej Ratajczyk  

Maciej Ratajczyk
Doradca serwisowy

 

Tel: 22 546 17 00 w. 1

Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)

Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

mratajczyk@zaborowski.com.pl
 
                         
  Jarosław Sobieszek  

Jarosław Sobieszek
Doradca serwisowy

Tel: 22 546 17 00 w. 1

Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)

Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
sobieszek@zaborowski.com.pl
  Rafał Kotliński  

Andrzej Puniewski
Doradca serwisowy

 

Tel: 22 546 17 00 w. 1

Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)

Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

andrzej.puniewski@zaborowski.com.pl

     

Krzysztof Suterski
Doradca serwisowy

 

Tel: 22 546 17 00 w. 1

Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)

Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

suterski@zaborowski.com.pl

 
 
 

 

 

 

Tomasz Osiński
Asystent serwisu


Tel: 22 546 17 00 w. 1

Fax: 22 644 67 69

tomasz.osinski@zaborowski.com.pl 
     

Przemysław Doliński
Asystent serwisu


Tel: 22 546 17 00 w. 1

Fax: 22 644 67 69

przemyslaw.dolinski@zaborowski.com.pl 
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet