NISSAN

CZĘŚCI I AKCESORIA

W dziale części, oferujemy Państwu pełen asortyment oryginalnych części i akcesoriów do wszystkich typów samochodów NISSAN: osobowych, dostawczych, terenowych. Prowadzisz firmę? Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie hurtowego handlu częściami zamiennymi do samochodów NISSAN.


OBSŁUGA

KLIENTÓW BIZNESOWYCH

OBSŁUGA

KLIENTÓW DETALICZNYCH

POSTAW NA NAJLEPSZYCH

W dziale czę­ści, ofe­ru­jemy Pań­stwu pełen asor­ty­ment ory­gi­nal­nych czę­ści i akce­so­riów do wszyst­kich typów samo­cho­dów NISSAN.

Zapewniamy:

- Wyselekcjonowany asortyment płynów i olejów marki TOTAL a na życzenie także Shell, Castrol i Mobil

- Indywidualnie dobraną ofertę felg, opon letnich i zimowych wiodących producentów na Świecie.

- Różnorodną gamę gadżetów i oryginalnych akcesoriów NISSAN.(*)

Ofe­ru­jemy:

- pro­fe­sjo­nalną i kom­pe­tentną obsługę,

- szybką reali­za­cję zamó­wień na czę­ści nie będą­cych w naszym posia­da­niu, w przy­padku braku towaru w War­sza­wie, eks­pre­sowe zamó­wie­nia towaru z maga­zynu NISSAN EUROPE w Amster­da­mie (w ter­mi­nie do czte­rech dni robo­czych),

- atrak­cyjne warunki sprze­daży dla odbior­ców hur­to­wych i deta­licz­nych,

- dla sta­łych odbior­ców bar­dzo atrak­cyjny rabat (uza­leż­niony od wyso­ko­ści obro­tów).


Dyspo­nu­jemy dużym, dwu­po­zio­mo­wym maga­zynem (210m2), codzien­nie uzu­peł­nia­nym dosta­wami z maga­zynu NISSAN War­szawa (ok. godz.: 18.00–19.00). Na bie­żąco kon­trolujemy stany maga­zynowe dzięki sta­łemu połą­cze­niu kom­pu­te­ro­wemu z maga­zynem cen­tral­nym w Amster­da­mie.

Dyspo­nu­jemy rów­nież infor­ma­cją o sta­nach maga­zy­no­wych innych deale­rów. Pro­wa­dzimy maga­zyn depo­zy­towy, w celu sezo­no­wego prze­cho­wy­wa­nia opon klien­tów.

SPRAWDŹ AKTUALNE OFERTY

Jarosław Musioł

Kierownik działu

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 925
jaroslaw.musiol
@zaborowski.com.pl

Artur Krasuski

Handlowiec

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 926
artur.krasuski
@zaborowski.com.pl

Andrzej Cwil

Handlowiec

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 926
andrzej.cwil
@zaborowski.com.pl

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 15.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |