UWOLNIONA MOC

JUKE NISMO

ŚWIATŁA LED

PANORAMICZNY OTWIERANY DACH

SAFETY SHIELD


BROSZURA I CENNIK

UWOLNIONA MOC

JUKE NISMO

ŚWIATŁA LED

PANORAMICZNY OTWIERANY DACH

SAFETY SHIELD


BROSZURA I CENNIK

previous arrow
next arrow
Slider

Zajrzyj do środka

WSPÓLNA PODRÓŻ EKSCYTUJE BARDZIEJ

W dopra­co­wa­nym wnę­trzu o spor­to­wym cha­rak­te­rze prze­nie­siesz się w cen­trum emo­cji towa­rzy­szą­cych pro­wa­dze­niu samo­chodu. Wsiądź do Nis­sana Juke NISMO RS i prze­ko­naj się, jak wyjąt­kowe i wygodne jest jego spor­towe wnę­trze inspi­ro­wane samo­cho­dami raj­do­wymi. To este­tyka połą­czona z naj­wyż­szą funk­cjo­nal­no­ścią. Spor­towe fotele przed­nie Recaro, tapi­cerka NISMO Alcan­tara, skó­rzana kie­row­nica i czer­wone licz­niki NISMO to tylko nie­które z cha­rak­te­ry­stycz­nych roz­wią­zań zasto­so­wa­nych we wnę­trzu. Dzięki nim na każ­dej dro­dze będziesz czuć się jak praw­dziwy mistrz kie­row­nicy.

Odsuń się i podziwiaj

INTELIGENTNA MOC

Osiągi kryją się nie tylko pod maską. Inży­nie­ro­wie Nis­sana doło­żyli wszel­kich sta­rań, aby odzwier­cie­dlić wyjąt­kowe osiągi Juke NISMO RS zarówno w efek­tow­nym wzor­nic­twie, jak i aero­dy­na­micz­nej, spor­to­wej syl­wetce. Pro­fi­lo­wane panele boczne, przedni spoj­ler i zapora powietrzna o ulep­szo­nym kształ­cie zapew­niają mak­sy­malne zmniej­sze­nie oporu powie­trza. A jeśli dodamy do tego nie­zwy­kle efek­towne przed­nie reflek­tory, czer­wone ele­menty wykoń­cze­nia i kolo­ry­stykę wnę­trza cha­rak­te­ry­styczną dla modeli NISMO, otrzy­mu­jemy samo­chód, który naprawdę robi wra­że­nie..

Wyśrubowane osiągi

ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR PARKOWANIA

Impo­nu­jąca kon­struk­cja Nis­sana Juke NISMO RS zapew­nia naj­wyż­szą moc i nie­zrów­naną kon­trolę. Juke NISMO RS to moc zapew­niająca prze­wagę i poziom kon­troli gwa­ran­tu­jący naj­lep­sze wra­że­nia z jazdy. Ten samo­chód zaspo­koi wyma­ga­nia naj­bar­dziej wybred­nych znaw­ców moto­ry­za­cji. 1,6-litrowy sil­nik ben­zy­nowy turbo o wtry­sku bez­po­śred­nim (DIG-T) i sze­ścio­bie­gowa manu­alna skrzy­nia lub Xtro­nic CVT o krót­kich prze­ło­że­niach wypo­sa­żona w tryb spor­towy pozwolą Ci mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać impo­nu­jącą moc samo­chodu.

NISSAN JUKE NISMO

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


ZAPYTAJ O OFERTĘ KONTAKT DO SPRZEDAWCY

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |