UWOLNIONA MOC

JUKE NISMO

ŚWIATŁA LED

PANORAMICZNY OTWIERANY DACH

SAFETY SHIELDUWOLNIONA MOC

JUKE NISMO

ŚWIATŁA LED

PANORAMICZNY OTWIERANY DACH

SAFETY SHIELD
previous arrow
next arrow
Slider

Zajrzyj do środka

WSPÓLNA PODRÓŻ EKSCYTUJE BARDZIEJ

W dopra­co­wa­nym wnę­trzu o spor­to­wym cha­rak­te­rze prze­nie­siesz się w cen­trum emo­cji towa­rzy­szą­cych pro­wa­dze­niu samo­chodu. Wsiądź do Nis­sana Juke NISMO RS i prze­ko­naj się, jak wyjąt­kowe i wygodne jest jego spor­towe wnę­trze inspi­ro­wane samo­cho­dami raj­do­wymi. To este­tyka połą­czona z naj­wyż­szą funk­cjo­nal­no­ścią. Spor­towe fotele przed­nie Recaro, tapi­cerka NISMO Alcan­tara, skó­rzana kie­row­nica i czer­wone licz­niki NISMO to tylko nie­które z cha­rak­te­ry­stycz­nych roz­wią­zań zasto­so­wa­nych we wnę­trzu. Dzięki nim na każ­dej dro­dze będziesz czuć się jak praw­dziwy mistrz kie­row­nicy.

Odsuń się i podziwiaj

INTELIGENTNA MOC

Osiągi kryją się nie tylko pod maską. Inży­nie­ro­wie Nis­sana doło­żyli wszel­kich sta­rań, aby odzwier­cie­dlić wyjąt­kowe osiągi Juke NISMO RS zarówno w efek­tow­nym wzor­nic­twie, jak i aero­dy­na­micz­nej, spor­to­wej syl­wetce. Pro­fi­lo­wane panele boczne, przedni spoj­ler i zapora powietrzna o ulep­szo­nym kształ­cie zapew­niają mak­sy­malne zmniej­sze­nie oporu powie­trza. A jeśli dodamy do tego nie­zwy­kle efek­towne przed­nie reflek­tory, czer­wone ele­menty wykoń­cze­nia i kolo­ry­stykę wnę­trza cha­rak­te­ry­styczną dla modeli NISMO, otrzy­mu­jemy samo­chód, który naprawdę robi wra­że­nie..

Wyśrubowane osiągi

ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR PARKOWANIA

Impo­nu­jąca kon­struk­cja Nis­sana Juke NISMO RS zapew­nia naj­wyż­szą moc i nie­zrów­naną kon­trolę. Juke NISMO RS to moc zapew­niająca prze­wagę i poziom kon­troli gwa­ran­tu­jący naj­lep­sze wra­że­nia z jazdy. Ten samo­chód zaspo­koi wyma­ga­nia naj­bar­dziej wybred­nych znaw­ców moto­ry­za­cji. 1,6-litrowy sil­nik ben­zy­nowy turbo o wtry­sku bez­po­śred­nim (DIG-T) i sze­ścio­bie­gowa manu­alna skrzy­nia lub Xtro­nic CVT o krót­kich prze­ło­że­niach wypo­sa­żona w tryb spor­towy pozwolą Ci mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać impo­nu­jącą moc samo­chodu.

NISSAN JUKE NISMO

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


ZAPYTAJ O OFERTĘ KONTAKT DO SPRZEDAWCY

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 15.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |