OZONOWANIE

TERAZ JEDYNE 50 ZŁ

Ozon (O3) jest bar­dzo nie­sta­bilny i jego czą­steczki szybko powra­cają do swo­jej pier­wot­nej postaci, czyli czą­ste­czek tlenu (O2) uwal­nia­jąc z każ­dej czą­steczki dodat­kowy atom tlenu. Ten dodat­kowy atom tlenu wiąże się (utle­nia) w ułamku sekundy z każ­dym mate­ria­łem wcho­dzą­cym w kon­takt z ozo­nem.

Ozon to jeden z naj­sil­niej­szych dostęp­nych utle­nia­czy. Może utle­niać wszyst­kie rodzaje mate­ria­łów. Rów­nież czą­steczki związ­ków zapa­cho­wych. Ozon ma zdol­ność do roz­bi­ja­nia mole­kuł sub­stan­cji dają­cych nie­przy­jem­ny­ za­pach. Jego dzia­ła­nie nie polega więc na masko­wa­niu zapa­chu ale jego nisz­cze­niu. Co nie­mniej ważne, ozon także dez­ak­ty­wuje mikro­or­ga­ni­zmy. Usuwa bak­te­rie, wirusy oraz grzyby zwłasz­cza rodzaju Tri­cho­phy­ton, Micro­spo­rum i Can­di­dia.

Ozon ma wła­ści­wo­ści odka­ża­jące i oczysz­cza­jące lep­sze od wszyst­kich dostęp­nych środ­ków che­micz­nych. Zastę­puje mycie i czysz­cze­nie ­tra­dy­cyj­nymi środ­kami odka­ża­ją­cymi. W odróż­nie­niu od innych pro­duk­tów sto­so­wa­nych do dezyn­fek­cji, ozon nie pozo­sta­wia żad­nych śla­dów che­micz­nych, ulega roz­kła­dowi i powraca samo­ist­nie do bez­piecz­nego stanu tlenu. Ozon łatwo roz­pusz­cza się w wodzie, dla­tego jest uży­wany także do oczysz­cza­nia cie­kłych ście­ków miej­skich i pro­duk­cji wody pit­nej (dezyn­fek­cja). Zasto­so­wany do wody, która zawiera metale cięż­kie, powo­duje ich wytrą­ca­nie i osa­dza­nie na dnie zbior­nika, skąd może zostać usu­nięty poprzez zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich fil­trów.

ZOBACZ INNE PROMOCJE

Skontaktuj się z naszym serwisem

Kontakt

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |